1 งานยาย
2 งานประเมน
3 งานเลอนเงนเดอน
4 งานทะเบยนประวต
5 งานเครองราชอสรยาภรณ
6 งานลาออกจากราชการ
7 งานขอทำบตร
8 งานขอหนงสอรบรอง