การขออนญาตไปตางประเทศ - คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตไปต่างประเทศ                                                              
การเตรยมความพรอมพฒนา

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

   ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

รกษาการในตำแหนง คู่มือการปฏิบัติงาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
 การลาออกจากราชการ  -   คู่มือการปฏิบัติงาน การลาออกจากราชการ
 การทำบตรประจำตว  - คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รบรองเงนเดอน  -คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 เครองราช  -   คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การขอหนงสอรบรองสทธในบำเนจตกทอด  -   คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองสิทธในบำเน็จตกทอด
 การเลอนขนเงนเดอนและคาตอบแทนพเศษ

 - คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครู 

    และบุคลากรทางการศึกษา

 การยาย  -คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา