การเปดโอกาสใหเกดการมสวนรวม O33

- คู่มือหรือมาตราการการปฏิบัติงาน

คมอหรอมาตราการการปฏบตงาน O13

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

IMG 20200630 0001

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานทะเบียนประวัติ

- คู่มือการจัดทำคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O25 นโยบายการบรหารทรพยากรบคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนนการตามนโยบาย

- การดำเนินการตามนโยบาย

O27 หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลประจำป

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

CCF 000084

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การยื่นขอสำเนา ก.พ. 7

- การขอพระราชการทานเครื่องราชอิสริยภรณ์

- การขอพระราชทานเพลิงศพ

การขออนญาตไปตางประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การขออนุญาตไปต่างประเทศ                                                              

การเตรยมความพรอมพฒนา

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

รกษาการในตำแหนง

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

 การลาออกจากราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การลาออกจากราชการ

 การทำบตรประจำตว

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 รบรองเงนเดอน

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 เครองราช

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 การขอหนงสอรบรองสทธในบำเนจตกทอด

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การขอหนังสือรับรองสิทธในบำเน็จตกทอด

 การเลอนขนเงนเดอนและคาตอบแทนพเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 การยาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0001 1 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0001 2

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- งานการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- งานการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- งานการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0001 3

คู่มือการปฏิบัติงาน

- ยื่นขอสำเนา กพ.7

- การขอพระราชทานเพลิงศพ

คมอ ว.17

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 17

คมอ ว.21

คู่มือการปฏิบัติงาน

- การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21

ITA เอคซ

คู่มือการปฏิบัติงาน

- ข้าราชการรูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค.(2)