การขออนญาตไปตางประเทศ - คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตไปต่างประเทศ                                                              
การเตรยมความพรอมพฒนา

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

   ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

รกษาการในตำแหนง คู่มือการปฏิบัติงาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
 การลาออกจากราชการ  -   คู่มือการปฏิบัติงาน การลาออกจากราชการ
 การทำบตรประจำตว  - คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รบรองเงนเดอน  -คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 เครองราช  -   คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การขอหนงสอรบรองสทธในบำเนจตกทอด  -   คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองสิทธในบำเน็จตกทอด
 การเลอนขนเงนเดอนและคาตอบแทนพเศษ

 - คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครู 

    และบุคลากรทางการศึกษา

 การยาย  -คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 

 

ช่องทางร้องเรียน

 


เบอร์โทร    02-5324828 ต่อ 114 119

จดหมาย    เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

                  99 ม.16 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซด์   >>>   แจ้งร้องเรียน   

หมายเหตุ  

             ร้องเรียนได้เฉพาะะเรื่องเขตสุจริต ในเรื่องการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่ใช่ในสถานศึกษา การร้องเรียนอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางวินัยได้

 

 

แผนผังการปฎิบัติงาน เรื่องร้องเรียน

แผนผงรองเรยน

 

รุปผล  รายงานการร้องเรียนประจำปี   

 

ปี พ.ศ. 2559

- เรื่องร้องเรียนทั่วไป                         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                     --

 - เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                      --

 

 

ปี พ.ศ. 2560

 - เรื่องร้องเรียนทั่วไป                         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                     --

 - เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง         --      ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน                      --

 

เอกสารแนบรายงาน

 

  - ปี พ.ศ. 2559

  - ปี พ.ศ. 2560

 

                                         

 

                                                   


โครงสราง

 ko05

        - สัญญาค้ำประกัน                                                                               โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

       - แบบทำสัญญาจัดจ้างต่างๆ                                                                 โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

         1. แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว   >>   ธุรการโรงเรียน  new62

         2.แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  พนักงานราชการ 

         3.แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  นักการภารโรง  new62

           4.แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >>  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รอบ 2   new62

           5.แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >> บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 62 new62

           6.แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >> ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต new62

 

         6.แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว    >> พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 vitaya2

 

  - สรุป คุณสมบัติ แนวทางและเอกสาร                                                    โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

  - การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน                                                         โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

  - แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู      โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

  - แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( วฐ. 1 )                               โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

- แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( วฐ. 2 )                                 โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

  - แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปีการศึกษา ( วฐ. 3 )                โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

  - วิทยฐานะแนวใหม่ ว 21                                                                      โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon 

 -   Log Book                                                                                                               โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

 

ko06

      -  คำขอมีบัตรประจำตัว หรืขอบัตรประจำตัวใหม่                                     โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

     - แบบคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและปรับเงินเดือนกรณี               โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

        ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นสูงขึ้น 

      -  แบบรายงานแปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ                โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

      - คำขอเพิ่มวุฒิในวมุดประวัติและกพ7                                                   โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

      - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว                                           โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

 

 ko01

     - แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ                                                           โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

     - แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ นอกจังหวัด                                           โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

     - แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ นอกจังหวัด (หมู่คณะ )                           โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

      - แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

        ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ      โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

           

 

ko02

 

       -คำรับรองของผู้บังคับบัญชา กรณีข้าราชการครูขอลาออกจากราชการ      โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

 

   ko04

 

  -หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ.                                                                                          โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

 

   ko03

 

                       .............. กำลังปรับปรุง...............

 

 

 

 

ติดต่อเรา

กลุ่มบริหารงานบุคลล โทร : 02-523 3348 ต่อ 114,119,109  Fax : 02-5324828

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

99 หมู่ที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
 
แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
 
 

Link map  >>>  https://goo.gl/maps/dLWf3UyHsBw

 

2แผนท สพป ปทมธาน 2

แผนท สพป ปทมธาน 2