นายเติบ  ใยเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

นายจำรัส  สุทธิพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง

 

นางสาวอุบล  ละมั่งทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นายสาโรช  บุตรเนียร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย

นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์

ผู้แทน ก.ค.ศ.


 

              

นายลำพอง  เชียงสิน

ผู้แทนคุรุสภา

 

นายอุดม  โพธินำแสง

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

สายประถมศึกษา

นายพินิษฐา  บุญจริง

ผู้แทนข้าราชการครู

สพป.ปท.เขต 2

นางตวงรักษ์  รักพร

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

นายเสริมปัญญา  เทียมวัน

อนุกรรมการและเลขานุการ