นายลำพอง  เชียงสิน

ผู้แทนคุรุสภา

 

นายอุดม  โพธินำแสง

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

สายประถมศึกษา

นายพินิษฐา  บุญจริง

ผู้แทนข้าราชการครู

สพป.ปท.เขต 2

นางตวงรักษ์  รักพร

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

นายเสริมปัญญา  เทียมวัน

อนุกรรมการและเลขานุการ