นายเติบ  ใยเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

นายจำรัส  สุทธิพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง

 

นางสาวอุบล  ละมั่งทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นายสาโรช  บุตรเนียร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย

นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์

ผู้แทน ก.ค.ศ.