ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3812 

เรื่อง  การตรวจสอบฐานข้อมูลภาครัฐ

              ด้วยกรรมบัญชีกลาง  ขอให้แจ้งผู้มีสิทธิตรวจสอบฐานข้อมูลของตนเองและครอบครัว

ผ่านทาง   https://goo.gl/hzRze7 

หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล ให้ผู้มีสิทธิพิมพ์แบบ 7127

แล้วกรอกข้อมูลตามที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง มายื่นต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ต้นสังกัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ

หมายเหตุ         ระยะเวลาเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560  ขยายเวลาจนถึง                                          วันที่   31 กรกฎาคม 2560

 

cgd