ko06

      -  คำขอมีบัตรประจำตัว หรืขอบัตรประจำตัวใหม่                         โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

     - แบบคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและปรับเงินเดือนกรณี   โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

        ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นสูงขึ้น 

      -  แบบรายงานแปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ   โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

      - คำขอเพิ่มวุฒิในวมุดประวัติและกพ7                                      โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

      - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว                             โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

 

 ko01

     - แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ                                                    โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

     - แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ นอกจังหวัด                                      โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

     - แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ นอกจังหวัด (หมู่คณะ )                      โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

      - แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

        ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

           

 ko05

 

      - สัญญาค้ำประกัน                                                                            โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

 

       - แบบทำสัญญาจัดจ้างต่างๆ                                                            โปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

 

 

 

1. แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว   >>   ธุรการโรงเรียน  

 2.แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว   >> พนักงานราชการ  

 3.แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว   >>  นักการภารโรง  

 4.แบบสัญญาจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแหงแผ่นดิน >>   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 

 

 

ko02

 

       -คำรับรองของผู้บังคับบัญชา กรณีข้าราชการครูขอลาออกจากราชการโปรแกรมดาวนโหลดยทปicon

 

 

 

 

 

   ko04

   ko03

 

                       .............. กำลังปรับปรุง...............