838F8D0F DE62 440E 8743 1ACFB34999BB

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

รายละเอียด >>> เอกสารแนบ