เรื่อง รับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รายละเอียดตามที่แนบ