ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม และนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ P-School Checking Program

รายละเอียด >>> เอกสารแนบ