ที่ ศธ 04087/ว 44  เรื่อง รายละเอียดในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย (ย้ายกรณีปกติ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ