ที่ ศธ 04087/ว 549 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

(1 เมษายน 2562)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ