พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 178

ที่ ศธ 04087/ว 514 เรื่อง การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ทุกโรง

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ