พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 505

ที่ ศธ 04087/1077 เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน นางสาววรรณี โตสกุล (ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 9 )

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ