ที่ศธ 04097/ว982

เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ