ที่ ศธ 04087/ว 981

เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2562)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ   ( ** แก้ไข ปฏิทินการปฏิบัติงาน  29/03/2562 16:43 )