ที่ ศธ 04087/ว899

เรื่อง ซักซ้อมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเพื่อนับมีตัว ณ 1 มีนาคม 2562

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ