ที่ ศธ 04087/ว667

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ