ที่ ศธ04087/ ว666

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ