ที่ ศธ 04087/ว665

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ