พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 551

ที่ ศธ 04087/ว 601

เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ