เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
        เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8

        ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดดังแนบ >>> 

                         1. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

                              ที่ ศธ 04087/ว 295 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562

                              2. กำหนดการและปฎิทินการดำเนินงานฯ

                         3. คู่มือ (OBEC AWARDS) เล่ม 1

                         4. คู่มือ (OBEC AWARDS) เล่ม 2

                         5. แก้ไขหลักเกณฑ์ในเล่มคู่มือ (OBEC AWARDS) เล่ม 2

                         6. คู่มือ (OBEC AWARDS) เล่ม 3