พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 228

ที่ ศธ04087/139

เรื่อง จัดจ้างพนักงานพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน นางสาวจันทร์จิรา ฤาชา ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 4

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ