พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 315

ที่ ศธ 04087/ว87 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนทุกโรงเรียนในสังกัด

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ