ที่ ศธ 04087/4171 -72  เรื่อง จัดจ้างพนักงานพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 

เรียน  นางสาวจิตตานันท์  ปัดชาสี  (ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 3 )

         นางสาวจันทร์จิรา ฤาชา       (ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 4 )

รายละเอียดดังแนบ >>>    1.  เอกสารแนบ   น.ส. จิตตตานันท์

                                       2.เอกสารแนบ     น.ส.จันทร์จิรา