ที่ ศธ 04087/4148

เรื่อง ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ