ที่ ศธ 04087/4120

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (พิ่มเติม )
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ