ที่ ศธ 04087/3716,13718

เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน

นางสาวจีรมาส  คำพอง ( ผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ลำดับที่ 2 )

นางสาวสุภาวัลย์  เนื่องแก้ว ( ผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ลำดับที่ 3 สำรองคนที่ 1 )

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ1   /3716

                                     เอกสารแนบ 2   /3718