ที่ ศธ 04087/3632 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รายละเอียดดังแนบ  >>>    เอกสารแนบ1

                                                 เอกสารแนบ 2