ที่ ศธ 04087/ว3512

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ 1

                                    เอกสารแนบ 2

                                    เอกสารแนบ 3

                                    เอกสารแนบ 4