ที่ ศธ 04087/3419

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครููผู้ช่วย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ