ที่ ศธ 04087/3398

เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดจ้างพนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม/วัดอดิศร/ร่วมใจประสิทธิ์/ร่วมจิตประสาท/ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา

 

รายละเอียดดังแนบ >>>> เอกสารแนบ