ที่ ศธ 04087/3392-97

เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน นางสาวอวาติฟ  เพ็ญจิต              (ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 5 )

        นางสาวเนตรทราย คำมงคุณ        (ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 6 )

        นางสาวอริยา  พรมบุตร                (ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 7 )

        นางสาวปัทมาวรรณ  สุขเกษม      (ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มวิชาภาษาไทย ลำดับที่ 3 )

        นางสาวมณฑกาญจน์  ศิริมงคล    (ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มวิชาภาษาไทย ลำดับที่ 4 )

        นายสำเริง  บุตรราช                     (ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มวิชาภาษาไทย ลำดับที่ 5 สำรองคนที่ 1 )

 

รายละเอียดดังแนบ  >>> เอกสารแนบ