ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04087/ว2702

เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ