ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

        ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับ

         ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.5 สังกัด สพป.ปทุมธานี 2 

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ