ที่ ศธ04087/1441

เรื่อง จัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

        กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561

เรียน นายพิภพ  เคลือบทอง (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 16 )

         นางสาวนิชดา  จันทคัต (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 17 )

         นางสาวสุพิชญา  แสนเทพ (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 18 )

         นายอภิทักษ์  ขอเสริมกลาง (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 19 สำรองคนที่ 1 )

         นางสาวสุภัทรา  พันธุ์จันทร์ (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 20 สำรองคนที่ 2 )

 

    รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ