ที่ ศธ04087/1442

เรื่อง จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน นางสาวณัฐธิดา  ลอยเกตุ (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 7 )

        นางสาวมณเฑียร ฝายชำนาญ (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 8 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ