ด่วนที่สุด ที่ ศธ04087/ว1433

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

        งวดที่ 2 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ)

 

รายละเอียดดังแนบ >>> 1. เอกสารแนบ

                                            2. แบบสัญญาจ้าง  ครูผู้ทรงคุณค่าแหงแผนดิน