ด่วนที่สุด

ที่ ศธ04087/1276

เรื่อง แจ้งให้ส่งสัญญาจ้างตามการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

รายละเอียดดังแนบ  >>> 1.เอกสารแนบ

                                             2.แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ )

                                    3.แบบสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน

                                    4.แบบสัญญาจ้างนักการภารโรง