ที่ ศธ 04087/1111

เรื่อง ยกเลิกการรายงานตัวเพื่อจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการครูคลังสมอง

        และเจ้าหน้าที่ธุรการประจำปี 2560 

เรียน

 บุคลากรวิทยาศาสตร์

        นายพิภพ  เคลือบทอง  (ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลำดับ ที่ 16 )

        นางสาวนิชดา  จันทคัด (ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลำดับ ที่ 17 )  สำรองคนที่ 1

        นางสาวสุพิชญา  แสนเทพ (ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลำดับ ที่ 18 ) สำรองคนที่ 2

        นายอภิทักษ์  ขอเสริมกลาง (ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลำดับ ที่ 19 ) สำรองคนที่ 3

         เจ้าหน้าที่ธุรการ

        นางสาวณัฐิดา  ลอยเกตุ (ผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการ ลำดับ ที่ 7) 

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ