ที่ ศธ 04087/ว595

เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดจ้างพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม/วัดอดิศร/ราษฏร์สงเคราะห์วิทยา/วัดราษฎรบำรุง/

        ร่วมใจประสิทธิ์/วัดนิเทศน์/วัดโสภณาราม/นิกรราษฎร์บูรณะ/แสนจำหน่ายวิทยา/

         วัดธรรมราษฎร์เจริญผล/วัดแสงสรรค์/วัดพวงแก้ว/วัดประยูรธรรมาราม/วัดมูลจินดาราม

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ