ที่ ศธ 04087/338

เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดจ้างครูรายเดือนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ประจำปีงบประมาณ 2561 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลรัตน์/วัดโพสพผลเจริญ/วัดสุขบุญฑริการาม 

        นายอิทธิรัตน์  พุทธบวร ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 13 ) 

        นางสาวอาชู  วิเศษณ์ศิริ ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 8)

        นางสาวจิรสุดา  ทองบุผา ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 9 )

        นางสาวน้ำฝน  บุญสุข      ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 10) สำรองคนที่ 1

        นางสาวบุญวิภา  เรืองชูพงศ์ ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 11 ) สำรองคนที่ 2

 

 รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ