ที่ ศธ 04087/189

เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดจ้างครูรายเดือนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์/ทองพูลอุทิศ/กลางคลองสิบ/วัดโพสพผลเจริญ

        /วัดสุขบุญฑริการาม /คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)

         นางสาวนันทวดี  นาราษฏร์       ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 10 )

         นางสาวธิดาวัลย์ จุลนาค           ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 3 )

         นางสาวลัดดาวรรณ โยธานันท์   ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 4 )

         นางสาวกันติมา มาระกล            ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 5 )

         นางสาวชลธิชา  นาคประเสริญ   ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 6 )

          นางนิรมล  สุริยาวงษ์                ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 7 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ