พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 182

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04087/ว4324

เรื่อง เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ

        เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก

         ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ