ที่ ศธ 04087/3857 -3860 

เรื่อง จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวพี่เลียงเด็กพิการโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ  2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุมแก้ว/วัดมูลจินดาราม/วัดปัญจทายิการวาส

        นางสาวเมวิกา ธุระพระ      (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 3 )

        นางสาวเกษร  อินทร์หอม  (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 4)

        นางสาวพัชรินทร์  มินยีอาวัง (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 5)

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ