ด่วนที่สุด

ที่ ศธ04087/3787

เรื่อง แนวทางการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ ประมาณ 2561 เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษา

         ขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ) ที่ได้รับผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ )

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ