ที่ ศธ 04087/ว3607

เรื่อง โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี 2

         ปีงบประมาณ 2561(งบ อบจ.ปทุมธานี )

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 

รายละเอียดดังแนบ >>>   1. หนังสือ ส่ง อบจ.

                                         2.แบบ สัญญาจ้าง   แก้ไขใหม่  ข้อ 7.2.....09:50 วันที่ 16 /10/2560

                                         3.แบบสัญญาค้ำ

                                       4.แบบรายงานข้อมูลบุคลากร (กรอกข้อมูลส่งทุกคน )

หมายเหตุ 

                 1. สัญญาจ้าง เริ่ม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

                 2. ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ ให้ ผอ.โรงเรียน สำเนาถูกต้องทุกฉบับที่มุมซ้าย (เอกสารตัวจริงเก็บไว้ที่โรงเรียน)

                 3. ส่งภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

              ***   4.โรงเรียนใด ที่ส่งสัญญามาก่อนแล้ว  ข้อความร่วมมือ ส่ง ข้อ 4.แบบรายงานข้อมูลบุคลากร เพิ่มเติม ด้วยครับ (ขอคุณครับ )  ที่  mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.