ที่ ศธ 04087/ว3393

เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2560 ) เพื่อให้สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ