ที่ ศธ 04087/3342

เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

        ด้านอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ