ที่ ศธ 04087/ว 3298 

เรื่อง การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ ๑๑ – ๒๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รายละเอียดดังแนบ  >>>    เอกสารแนบ

 ***หมายเหตุ    แก่ไข เพิ่มเติม วันที่  11 กันยายน 2560 10:00 น.

                                 ให้ดำเนินการลงทะเบียน ตามลิงค์   นี้เท่านั้น  

                                    >>>   https://goo.gl/Y4V7jY